YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
ERUH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018-2019 Eğitim,Öğretim Yılı Taşımalı Temel Eğitim Öğrencileri Sıcak Yemek Hizmet Alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/314842
1-İdarenin
a) Adresi
:
ERUH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİH MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:84 ERUH/SİİRT 56800 ERUH/SİİRT
b) Telefon ve faks numarası
:
4843112182 - 4843112016
c) Elektronik Posta Adresi
:
eruh56@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
919 öğrenciye 178 iş günü 163,582 Adet(sıcak) öğle Yemeği Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
9 Taşıma Merkezi: 1-Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-Eruh İmama Hatip Ortaokulu 3-Cizmeli İlkokulu 4- Cizmeli Ortaokulu, 5- Kekliktepe İlk ve Ortaokulu 6- Ş.P Er Lokman Tıknazoğlu İlk ve Ortaokulu 7-Bağgöze İlkokulu 8-Bağgöze Ortaokulu 9- Okçular Ortaokulu
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kat: 2 Dih.Mah. No:84 Eruh/SİİRT
b) Tarihi ve saati
:
23.07.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İhale İlanından önce düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi
2- İhaleye girecek olan istekliler Siirt İl  sınırları içerisinde gıda üretim yeri olduğuna dair ilgili oda veya vergi dairesinden aldığı  belge veya İş yerinin(Fabrika ve Mutfak)kiralık olması halinde Noter onaylı kira sözleşmesi (Kira Sözlşeme orneği kesinlikle noter onaylı olacaktır.) suretini ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır.  Ayrıca kira sözleşmesi yapılan  firmanın  asıl firmadan yemek fabrika/mutfağın veya mutfakla ilgili istenen tüm belgeleri sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1-  İhale konusu işin yapılacağı Siirt İl sınırları içinde yemek fabrikası (mutfak) olması şartı aranacak. İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli görülen makine, teçhizata ilişkin belgeler. İhale dosyasında sunacaklar.
2- Taşıma merkezi okullarımıza dağıtılacak olan  öğle yemeğinin muhafaza edilmesi, daha hızlı ve daha hijyenik dağıtımın yapılması için en az 2 (İki) adet öz mal taşıta ait ruhsatlarının asilleri, noter tasdikli veya asilleri idarece görülmüş şekilde mühürlü (Yemek taşımasında kullanılacak araçlar. K2 Belgeli olacak Araçların yaşı azami 12 yıllık olacaktır.) Araçla ilgili istenen belgeler ihale dosyasında komisyona sunacaklardır.
3-Taşımalı Eğitim kapsamında  gelen taşımalı öğrencilere sıcak yemek denetimlerini Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 2010/15 Sayılı genelgesi gereğince yapılabilmesi için   yüklenici firma   yemeğin İl sınırları dahilinde bulunan  Mutfak/Fabrikada hazırlayacaklardır. Üretim yapılan fabrika denetim komisyonu tarafından en az 15 günde 1 denetenecektir.Fabrika ilçe sınırları dışında bir yerde olması durumunda  denetim komisyonuna firma tarafından o gün için (Yemek Fabrikasının bulunduğu yere gidip-gelmek için)  araç tahsis edilecek ve yakıtı firma tarfından karşılanacaktır.
4-İstekliler ihale konusu sıcak yemek hizmetinin yapılacağı işyerinin yıllık üretim kapasitesi 1.838’den az olmayan ve son teklif verme süresinde geçerli olmak üzere Kapasite Raporunu teklif zarflarında sunacaklardır. 
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
 
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
TAŞIMALI ÖĞRENCİLERE SICAK YEMEK VE AMBALAJLANMIŞ KUMANYA HİZMETİNİN  (ayrı ayrı veya beraber)  YAPILDIĞI İŞLER.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERUH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
ERUH İLÇE MİLLİ EĞİTİM DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ODASIadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
                                                                                                                                                        
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ