BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ERUH BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 

Eruh Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/46932
1- İdarenin
a) Adresi : FATİH MAHALLESİ KULE MEYDANI 1  56800
ERUH/SİİRT
b) Telefon ve faks : 4843112635 - 4843112740
numarası
c) Elektronik Posta : belediye@eruh.bel.tr
Adresi
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet
adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve              : Eruh Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Yapım İşi İNŞAAT
miktarı   İMALATLARI % 73,5987 MEKANİK TESİSAT % 8,2581
                                           ELEKTRİK TESİSAT %18,1432
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
: Fatih Mahallesi Süleyman Aydın Caddesi Atatürk Parkı
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Eruh
Belediye Başkanlığı Binası
b) Tarihi ve saati : 22.02.2018 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk saydacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren M Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ' de yer alan (B) üst yapı bina işleri ile B.II ve B.III Grup işlerin dışındaki bina işleri ( C ) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ I.GURUP: SIHHİ TESİSAT İŞLERİ II.GURUP: ISITMA-SOĞUTMA,HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSAT İŞLERİ III.GURUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ ( D ) ELEKTRİK İŞLERİ VI.GURUP : l.KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ benzer iş olarak sayılacaktır."
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimarlık İnşaat Mühendislik Bölümleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eruh Belediyesi Mali Hizmetler Muhasebe Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eruh Belediyesi Mali Hizmetler Müdür
Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ