İLAN
ERUH KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
        İlçemiz, Fatih Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planından Ayrık Nizam 5 kat Konut Altı Ticaret Alanı olarak ayrılan Hâzineye ait m48.d.04.b.l .a pafta 126 ada 9 parsel numaralı, 3.099,42 m3 yüzölçümlü Altı Adet Kargir Lojman ve Arsası vasıflı taşınmaz mal, kat karşılığında inşaat yaptırılmak üzere 22/03/2018 tarihine isabet eden Perşembe günü saat 14.00’ da Eruh Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle ihale edilecektir.
-Tahmini bedeli (arsa bedeli) 775.000,00-TL olup, geçici teminat tutarı, 116.250,00-TL’dir.
-Kat karşılığı paylaşım oranı; hem kat karşılığı inşaata verilme oranı ile hem de elde edilecek bölümlerin değerleri toplamı üzerinden %33’ten aşağı olmayacaktır.
 • İmar planı vb. nedenlerle projede öngörülen miktardan fazla inşaat yapılması halinde ilave inşaattan da aynı oranda Hâzineye pay verilecektir.
-Taşınmaz mal 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde ayrık nizam Konut Altı Ticaret alanında kalmakta, ayrık nizam 5 (beş) kat inşaat yapmaya elverişli olup, ön ve yan cephelerden 5m. Arka cepheden 3m çekme mesafesi, yola giden kısımlar terk edildikten sonra 1.850,00 m3’lik parsel alanı oluşmaktadır. Hâzineye kalacak bağımsız bölümlerin sadece konut olarak alınmasının öngörüldüğü, bununla birlikte imar durumuna göre taşınmazın "konut altı ticaret" alanında kalması sebebiyle yapılacak inşaata ait projede zemin katların muhakkak iş yeri olarak gösterilmek zorunda olduğu, bina tamamlandıktan sonra bu yerler konut olarak kullanılsa bile elektrik, su gibi aboneliklerin ticari tarifeye göre ödenmesini gerektireceği dikkate alınarak, taşınmazın mevcut imar durumuna uygun şekilde projelendirilmesi ve buna uygun şekilde kullanılması gerekmektedir.
-İdarece alınacak bağımsız bölümlerde kullanılacak malzemenin, yükleniciye kalacak bağımsız bölümlerde kullanılacak malzemeyle aynı kalitede ve evsafta olacaktır.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 3. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 15 (Onbcş) gün içinde düzenlenmiş belge.
 2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 15 (Onbeş) gün içinde düzenlenmiş belge.
 3. Şekli ve içeriği Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 7. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.
 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin güncelleştirilmesi gereken belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 • İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
-Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler (Banka referans mektubu)
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin güncelleştirilmesi gereken belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 • İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 15 (Onbeş) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (İhale konusu taşınmazın tahmini bedeli) en az % 70’i (Tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış belgeleri,
 1. İlanda ve bu şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ihale saatine kadar İhale komisyonuna alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.
 2. ldareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formunun ekleri ile birlikte verilmesi gerekmektedir.
 3. Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Eruh Malmüdürlüğünde görülebilecektir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 300,00.-TL’dir.
 4. Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.
 5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                 İLAN OLUNUR.
                                                                                                                                                        
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ