GAP EKK' mn Fıstığınız Bol olsun projesi Fıstık Fidanı alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1     - İdarenin
a)       Adresi: Kültür Mahallesi Hükümet Konağı Kat: 2
b)       Telefon ve faks numarası: 04844112997 - 04844112997
c)       Elektronik posta adresi (varsa): kurtalanbirlik@gmail.com
2       - İhale konusu işin
a)       Niteliği türü ve miktarı: 37.851 adet Tüplü Fıstık Fidanı alımı
b)       Yapılacak iş : Fıstık Fidanı
c)       İşin süresi: sözleşme tarihinden itibaren en geç (90) gün içerisinde ve İdarenin belirleyeceği günlerde Fıstık fidanları yüklenici firma tarafmdan teslim edilecektir.
- İhalenin
a)       Yapılacağı yer : Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b)       İhale Tarihi ve saati: 02 / 01/ 2018 - 14:00
c)       Dosya Teslim tarih ve Saati: 03 / 01 / 2018 - 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a)        Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b)        Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c)        Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2-       Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağım İlişkin Taahhütname.
e)        26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birliği. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
f)         Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
h)        Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ı) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Geçici Teminat mektubu.
i)          Ticaret sicil gazetesi
j)          Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
k)        Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına, dair belge (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak.)
l)          Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak)
1)       Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)       Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
1) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son -5- beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde ilk teklif edeceği bedelin en az %70 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin en az % 50 İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme veya işletme Belgesini sunması zorunludur.
6    - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
7      - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır, b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8    - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9     - İhale dokümanına Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu’ dan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 500,00 (Beşyüzlira) TL karşılığı verilmektedir.
10     - İstekliler tekliflerini,Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
11    - İhale dosyalan; 02.01.2018 tarih ve saat 14:00’a kadar Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12     - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13    - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
14    - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15    - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16-    Bu işin tamamı veya bir kısmı Alt yükleniciye yaptırılamaz taahüdnamesi.
17 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17-    Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
İLAN OLUNUR. 25.12.2017
 
Musa ÜÇGÜL
Kaymakam
Birlik Başkanı
 
 
                                                                                                                                                        
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ