ERUH KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi,   
 
  1. -Matbu Dilekçe ,
  2. -Kira kontratı,
  3. -Tapu Belgesi, 
15 GÜN
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
15 GÜN
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
30 GÜN
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi, Sözleşme vb.
ŞİKÂYETÇİNİN TEMİN EDEBİLDİĞİ BELGELER YETERLİDİR. 6 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANIR.
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
15 GÜN
6-
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Kartal Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.(tasdik edilecek belgenin BELGEYİ GETİRECEK KİŞİNİN t.c. Kimlik Numarası yer alan kimliği,
Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikametgah tezkeresi.
Şirketler veya vize firmaları tarafından farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.
BAŞVURU ANINDA
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
Dilekçe
30 GÜN
8-
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru
Dilekçe
15 GÜN
9-
3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince başvuru
Dilekçe
30 GÜN
10-
2860 sayılı yardım Toplama Kanunu gereğince yetki belgesi düzenlenmesi
Başvuru belgeleri:
1- Dilekçe
2-Toplanacak yardım miktarını belirleme yarayacak keşif özeti, rapor
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- İkametgah belgeleri
2 AY
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:
İsim       : Yusuf ÇAKIR
Unvan   : Yazı İşleri Müdürü
Adres    : Eruh  Kaymakamlığı
Tel         : 484 311 20 01
Faks      : 484 311 20 92
E-posta : Yusuf.cakir2@icisleri.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri:
İsim       : Murtaza DAYANÇ
Unvan   : Kaymakam
Adres    : Eruh Kaymakamlığı
Tel         : 484 311 20 01
Faks      : 484 561 20 92
E-Posta : -