KİRALANACAK BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR
          
       İLİ:SİİRT  İLÇESİ:ERUH               İHALEYİ YAPAN İDARE:ERUH BELEDİYE BAŞKANLIĞI                İDARENİN TEL.NO:0 484 311 27 40     
                                                        
Sıra No
Mah/Köy
Ada No
Parsel No
Yüzölçümü(m2) 
Belediye
Hissesi
Cinsi
T. Bedeli (TL)
Geçici Teminat(TL) 
İmar Durumu
İhale    Tarihi ve Saati
 
1
Fatih  Mahallesi
-
-
127,20
Tam
Meydan Kafeterya
15.000,00
4.500,00
-
20/02/2019- 14:00
 
2
Fatih Mahallesi
114
1
137,82
Tam
Atatürk Parkı Kafeterya ve Restoran
12.000,00
3.600,00
-
20/02/2019-14:30
 
 
 
                             
      1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz Kiralamaları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Eruh Belediye Başkanlığı Makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda Kiralama ihalesi yapılacaktır. 
     
2- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler ;
- Gerçek kişilerden,
a) Nüfus dairesinden alınmış yerleşim yeri belgesi,
b) Kimlik Fotokopisi
c) Miktarı yukarıda ve şartnamede yazılı geçici teminata ilişkin makbuz.
- Şirket  adına ihaleye gireceklerden,
İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, Kiralamak istedikleri taşınmaza ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3- İhaleye katılacakların, istenen belgeleri ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
4- İhaleye ilişkin her türlü vergi, resim ve harç yükleniciye aittir. 
5- Posta ve telgrafla başvurular kabul edilmeyecektir. 
6-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde  Eruh Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
7- İhale komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale  karaları ita amirince ( Belediye Başkanı) karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz kalır.
 
10- İlan olunur.
 
               İLAN OLUNUR.  
 
                                                                                                                                                        
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ