T.C.
KURTALAN KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
3 Adet her biri 1008 m2 Gotik Multi Yüksek Sera Çelik Konstrüksiyon İmalatı ve Montajı Yapımişi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince "Açık ihale usulü"ile ihale edilecektir.
Metin Kutusu: 1.	İdarenina)	Adresib)	Telefon ve Faks Numarasıc)	Elektronik Posta Adresi (varsa)2.	İhale Konusu Yapım İşinina) Niteliği Türü ve MiktarıMetin Kutusu: b)	Yapılacağı Yer
c)	İşe Başlama Tarihi
d)	İşin Süresi
Kurtalan Kaymakamlığı 0 484 411 29 97(Tel&Faks) kurtalanbirlik@gmail.com
3 Adet Gotik Multi YüksekSera Yapımı, Her Sera için 2800 Adet Salatalık Fidesi (Toplam: 8400 Adet Fide) alımı ve Her Sera için 100 cm * 100 cm ebadında Tanıtım Tabelası.
Teylan(Oyacık) Köyü, Kılıçlı Köyü-Kanikarvana Mezrası, Uluköy Köyü.
Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür
 1. Metin Kutusu: Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu 16.08.2017-Saat: 15.00’da
 16.08.2017 - Saat: 15.00’da
 2.  
 3.  
 4.  
 5. Yapılacağı Yer
 6. İhale Tarihi ve Saati
 7. Dosya Teslim Tarihi ve Saati
 1. Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
 3. Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
 4. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 5. Ticaret sicil gazetesi,
 6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri,
4.1.5.26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birliği. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.6-İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
 1. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli veiçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 3. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağma dair ‘Alt Yüklenici Taahhütnamesi’.
4.1.13-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş SGK ve vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı veya noter tasdikli sureti
 1. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 2. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
 3. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname,
 4. Yer gördü tutanağı,
 5. Yerli ve İstekli Beyannamesi,
 1. İş deneyim belgeleri;
İsteklinin, son on yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %25’İ oranında gerçekleştirdiği veya %25’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,
 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Sera Yapım, Alım, Satım İşi
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
 2. İhale dokümanı Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten 500,00(Beşyüzlira)TL bedel ile temin edilebilir. İhale Doküman Bedeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası 38054812-5002 Nolu hesaba yatırabileceklerdir.
 3. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 4. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 7. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 9. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
 10. Kurtalan Köylere Hizmet Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
15.Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir. 09.08.2017
                                                                                  
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ