T.C.
KURTALAN KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE  HİZMET GÖTÜRME  BİRLİĞİ  BAŞKANALIĞI
 
GAP EKK' nın Damlaya Damlaya Göl olur projesi Kapsamında Kompoze Kimyevi Gübre alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi : Kültür Mahallesi Hükümet Konağı Kat: 2
b) Telefon ve faks numarası : 04844112997 - 04844112997
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kurtalanbirlik@gmail.com
2 - İhale konusu işin
a) Niteliği türü ve miktarı : Nakliye Gübre Atılması,işçilik,ekipman temini dahil olmak üzere 30 bin Ton 20.20.0(%20 Azot,%20Amonyom Azotu,%20 Fosfor Kompoze Kimyevi Gübre alımı Gübre alım işi
b) Yapılacak iş : Kompoze Kimyevi Gübre alım işi
c) İşin süresi : sözleşme tarihinden  itibaren en geç (25) gün içerisinde ve  İdarenin belirleyeceği günlerde  Kompoze Kimyevi Gübresi Kurtalan İlçesi Erdurağı Köyü Gölet sahasının bulunduğu 3.000 dönümlük mera alanına atılacaktır.    
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kurtalan  Kaymakamlığı Toplantı  Salonu
b)  İhale Tarihi ve saati : 20 / 11/ 2018 - 14:00
c)  Dosya Teslim  tarih ve Saati : 20 / 11 / 2018 - 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d ) ....
e ) 26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birliği. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
f ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ğ ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
h ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ı)  Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Geçici Teminat mektubu.
i ) Ticaret sicil gazetesi
j ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
k) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına, dair belge (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak.)
l) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak)

5-) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6-) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
l ) İş Deneyim Belgesi. -------

7 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
 a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına Kurtalan Köylere Hizmet  Götürme  Birliği  Bürosu’ dan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı  250,00 (İkiyüzellilira) TL karşılığı verilmektedir.
10 - İstekliler tekliflerini,Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
11 - İhale dosyaları; 20.11.2018  tarih ve saat 14:00’a  kadar Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet  Götürme Birliği  Bürosu'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 25 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16-  Bu işin tamamı veya bir kısmı Alt yükleniciye yaptırılamaz taahüdnamesi.
17 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
 
İLAN OLUNUR. 09.11.2018
 
 
 
İhsan Emre AYDIN
         Kaymakam
Birlik Başkanı
 
                                                                                                                                                
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ