İHALE İLANI
 
 
T.C.
KURTALAN KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İŞİN ADI: SİİRT KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI AZIKLI-SAİPBEYLİ ARASI (4,5 KM) VE KURTALAN ÇIKIŞI BEYKENT KÖYÜ ARASI(3,6 KM) KÖY YOLLARI BSK - SANAT YAPILARI YAPIM İŞLERİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE " AÇIK İHALE USULÜ" İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
 
1-İdarenin
a) Adı
 
Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
 
Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Kat:2
KURTALAN
c) Telefon ve faks numarası
 
0 484 411 29 97 (Tel&Faks)
2- İhale konusu yapım isinin
a) Niteliği, türü, miktarı
 
Siirt Kurtalan İlçesine Bağlı Azıklı-Saipbeyli Arası (4,5 Km) Ve Kurtalan Çıkışı Beykent Köyü Arası(3,6 Km) Köy Yollan Bsk - Sanat Yapıları Yapım İşleri
b) Yapılacağı yer
 
Siirt Kurtalan İlçesine Bağlı Azıklı-Saipbeyli Arası (4,5 Km) Ve
Kurtalan Çıkışı Beykent Köyü Arası(3,6 Km) Köy Yolları Bsk - Sanat Yapıları Yapım İşleri
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
 
Yer feslimi tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
 
Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) İhale Tarihi ve Saati
 
17.08.2018- Cuma günü Saat 14.00'da
c) Dosya Teslim Tarihi ve Saati
 
17.08.2018- Cuma günü Saat 14.00'da
4- ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 1. Tebligat için adres beyan»; ayrıca irtibat için telefon numarası vc faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 3. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi
  Odasına veya Esnaf Odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Tüzei kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
  Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile
  kayıtlı olduğuna dair belge.
 5. Ticaret sicil gazetesi,
 
 
 1. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 2. -Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
 
?'wn26,5?6 Sa/-11 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c).(ç) (d
v ’      ^ bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname veya 4734 Sayı
I0. ^ad,deSj"İn son f,kras,nln <b>' W. <d>. («). (0. (g) ve (i) bentlerinde belirtilen duruntlarc
olmadığına dışkın taahhütname,
4^ri-y-lfa,-T-?kv0'a"'ar: ^f4'2007 tarih 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köyle.
4 t m      I'8' 13 0 YorKtme1iğıımı 12 inci madde kapsamında olanfolfıaleye (çaplamazlar--------------------------------
 1. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.
 2. Şekh ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzer
  geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dos^,^“l™rMX
Şi Igı ır ıgın Ziraat Bankası Kurtalan Şubesinde bulunan 38054812-5002 nolu hesabına yatırılacaktır.)
 
 
 1. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş SGK ve vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı veya noter tasdikli sureti
 2. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin lamamı için teklif vereceklerdir.
 4. İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 5. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 6. İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez.
 7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 8. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir
 9. Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
4.2.      - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-      İş deneyim belgeleri
 1. İsteklinin, ilk sözleşme tarihine göre, son on yıl yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi teklifleri ekinde sunacaklardır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının % 80’ni sağlaması gerekir. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.
 2. İş Deneyim Belgelerinin güncellenmesinde; 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin KİK değerleme oranları katsayılar kullanılacaktır.
4.2.3-Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler
 1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği yer alan (A) V. Grup: Otoyollar, Devlet il ve Köy yolları ile Cadde ve Sokak Yapım İşleri
 1. Benzer işe denk sayılacak İnşaat Yüksek Mühendisi ve ya İnşaat Mühendisi bölümleri:
 
 
4.4-İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
 1. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
 1. Teknik Personel en az 3 yıl tecrübeli 1 adet inşaat mühendisi ve 1 adet topograf
 2. İstenilen Makine Listesi:
4.4.3.I. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
a) İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Araç ve makinelerin isteklilerin kendi malı olması zorunlu olmayıp, istekli kiralama volu ile bunları karşılama hakkına sahiptir. İştirakçiler teklif dosyalarına sadece araç taahhüt belgelerini koyacaklar, ihalesi üzerinde kalan şahıs veya firma sözleşmeden önce noter onaylı kiralama belgelerini veya kendi malı ise araç ruhsatlarının fotokopilerini İdareye İbraz edeceklerdir. Aksi halde ihalesi iptal edilerek, geçici teminatı irat kayıt edilecektir. Ayrıca işin süresi ve durumuna göre
 
 
Adet
MAKİNE ADI
ÖZELLİĞİ
1
Finişer
 
1
Greyder
 
1
Lastik tekerlekli silindir
 
!
Demir Bandajlı silindir
 
1
Toprak silindiri
 
3
Damperli Kamyon
 
4      -- —
Ârazöz
-----------------------------------------
 1. Yerli İstekli Beyanı (İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.)
 
 
 1. Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler 17/08/2018 Cuma günü saat 14,00’a kadar Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
 2. İhale dokümanı Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten 4.000,00(Dörtbinlira)TL bedel ile temin edilebilir. İhale Doküman Bedeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası 38054812-5002 Nolu hesaba yatırabileceklerdir.
 3. Plent iş başında kurulacak, başka plentlerden getirilecek malzemeler için ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.
4.10- İşin bitimine müteakip yapılacak Hak Edişten Birliğimize gelen ödenek kadar ödeme yapılacak, geri kalan hak ediş bedeli ise 2018 yılında gelecek ödenek ile yapılacaktır. Ayrıca gecikmeden kaynaklı herhangi bir faiz ve ödeme yapılmayacaktır.
 1. Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir,
 2. Ortak Girişimler ihaleye teklif veremeyeceklerdir.
 
 

10.08.2018 İLAN OLUNUR.
 
 
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ