T.C.
KURTALAN KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
        Kurtalan ilçesine bağlı Beşler Köyü Kanalizasyon Yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince "Açık ihale usulü" ile ihale edilecektir.
 1. Metin Kutusu: Kurtalan Kaymakamlığı 0 484 411 29 97 (Tel&Faks) kurtalanbirlik@gmail.comAdresi
 2. Telefon ve Faks Numarası
 3. Elektronik Posta Adresi (varsa)
Metin Kutusu: 2. İhale Konusu Yapım İşinina)	Niteliği Türü ve Miktarıb)	Yapılacağı Yerc)	İşe Başlama Tarihid)	İşin Süresi
1 Adet Kanalizasyon Yapım İşi Beşler Köyü
                                    Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
                         Yer Teslim Tarihinden itibaren 45 (Kirkbeş) takvim günüdür
 
 1. Metin Kutusu: Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu12.10.2017-	Saat : 14.00’da12.10.2017-	Saat: 14.00’daYapılacağı Yer
 2. İhale Tarihi ve Saati
 3. Dosya Teslim Tarihi ve Saati
 
 
 
 1. Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
  1. Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Ticaret sicil gazetesi,
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri,
 5. 26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birliği. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
 6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağma dair ‘Alt Yüklenici Taahhütnamesi’.
 9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
 11. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname,
 12. Yer gördü tutanağı,
 13. Yerli ve İstekli Beyannamesi,
 14. 4.2.      Ekonomik ve mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler
 1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’İ oranında gerçekleştirdiği veya %50’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,
 
Aşağıda belirtilen Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.
Adet
Pozisyonu
Mesleki Unvanı
Mesleki Özellikleri
1
İnşaat Mühendisi veya
İnşaat Mühendis veya
Konusunda en az 2 yıl
Teknikeri
Tekniker
deneyimli
 
 
 
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
 1. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" de yer alan A IV - A II ve B I - B II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimar.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
 2. İhale dokümanı Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten 1.000,00(Binlira)TL bedel ile temin edilebilir. İhale Doküman Bedeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası 38054812-5002 Nolu hesaba yatırabileceklerdir.
 3. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 4. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
 7. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 9. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
 10. Kurtalan Köylere Hizmet Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 11. Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir. 04.10.2017
 12.                                                                           İLAN OLUNUR.
 13.                                                              Not: İdaremiz 4734 sayılı KİK kapsamında değildir.
 
 
                                                                                                                                                        
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ