Kurtalan ilçesine bağlı Bozhöyük Köyü İçme Suyu Tesisi Tadilatı yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince "Açık ihale usulü" ile ihale edilecektir.
 1. Metin Kutusu: Kurtalan Kaymakamlığı 0 484 411 29 97 (Tel&Faks) kurtalanbirlik@gmail.comAdresi
 2. Telefon ve Faks Numarası
 3. Elektronik Posta Adresi (varsa)
Metin Kutusu: 2. İhale Konusu Yapım İşinina)	Niteliği Türü ve Miktarıb)	Yapılacağı Yerc)	İşe Başlama Tarihid)	İşin Süresi                                                     : 1 Adet İçme suyu tesisi tadilatı yapım İşi : Bozhöyük Köyü
                                                          : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
                              : Yer T eslim T arihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür
 
 1. Metin Kutusu: Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu06.09.2017	- Saat: 14.00’da06.09.2017	- Saat: 14.00’daYapılacağı Yer
 2. İhale Tarihi ve Saati
 3. Dosya Teslim Tarihi ve Saati
 
 
 
 
 1. Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
  1. Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Ticaret sicil gazetesi,
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren îmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri,
 5. 26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birliği. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.6-İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
 1. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 3. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair ‘Alt Yüklenici Taahhütnamesi’.
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 5. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
 6. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname,
 7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına, dair belge (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak.)
 8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak)
 9. Yer gördü tutanağı,
 10. Yerli ve İstekli Beyannamesi,
  1. Ekonomik ve mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler
   1. İstenmeyecektir.
  2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
   1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’İ oranında gerçekleştirdiği veya %50’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,
TEKNİK PERSONEL
 
Aşağıda belirtilen Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvam
Mesleki Özellikleri
1
İnşaat Mühendisi veya
İnşaat Mühendis veya
Konusunda en az 2 yıl
Teknikeri
Tekniker
deneyimli
 
 
 
 
 
 
 
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
 1. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" de yer alan A IV - A II ve B I - B II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimar.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
 2. İhale dokümanı Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten 500,00(Beşyüzlira)TL bedel ile temin edilebilir. İhale Doküman Bedeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası 38054812-5002 Nolu hesaba yatırabileceklerdir.
 3. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 4. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
 5. Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) Makbuz Karşılığı Birliğin Ziraat Bankası Kurtalan Şubesinde bulunan 38054812-5002 nolu hesabına yatırılacaktır.)
 6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
 7. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 9. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
 10. Kurtalan Köylere Hizmet Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 11. Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir. 18.08.2016
 
Musa ÜÇGÜL
Kaymakam
Birlik Başkam
 
                                                                                                                                                        
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ