Kurtalan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Bevkent Köyü, 108 ada, 47 parsel numaralı ve 9.378.46 m2 yüzölçümlü taşınmaz (5+5) yıl olarak Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

1. İdarenin

a)   Adresi                                                 :Kurtalan Kaymakamlığı

b)   Telefon ve Faks Numarası                  :0 484 411 29 97 (Tel&Faks)

c)   Elektronik Posta Adresi (varsa)          :kurtalanbirlik@gmail.com

2. İhale Konusu Kiralama İşinin

a)   Niteliği Türü ve Miktarı                      :Beykent Köyü, 108 ada, 47 parsel numaralı ve 9.378,46 myüzölçümlü taşınmazın kiralanması

b)   Yapılacağı Yer                                     :Kurtalan İlçesi

c)    İşe Başlama Tarihi                               :Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılacaktır.

d)   İşin Süresi                                            :Kiralama süresi (5+5) yıldır.

e)   Kiralama amacı                                    :Sanayi, Eğitim, Tarımsal ve Sosyal Tesis
 

 1. Yapılacağı Yer.                                : Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 2. İhale Tarihi ve Saati                        : 29.03.2017 - saat :15:00'da
 3. Dosya Teslim Tarihi ve Saati          : 29.03.2017 - saat :15:00'da
 1. Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 3. Vekâleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekâletname aslı veya noter tasdikli sureti;
 4. Teklif Mektubu;
 5. Geçici Teminatı yatırdığına dair belge;
 6. İhale dokümanını satın aldığına dair belge;
 7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri,
 1. İhale Dokümanında bulunan Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi kiracı tarafından tasdiklenerek ihale komisyonuna sunulacaktır.
 2. Adli Sicil Belgesi;
 3. SSK ve Vergi Borcu olmadığına dair belge;
 4. 26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birliği. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.       
   5.İhale dokümanı Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten 500,00(Beşyüzlira)TL bedel ile temin edilebilir. İhale Doküman Bedeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası 38054812-5002 Nolu hesaba yatırılacaktır. İlanımız
Kaymakamlığımız www.kurtalan.gov.tr internet sitesinden görülebilir.
 1. Teklifler, 1 Yıllık Kiralama Bedeli olarak verilecektir.
 1. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Yİ-ÜFE oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.
 2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 5. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 6. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
 7. Kurtalan Köylere Hizmet Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 8. Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Kurtalan icra daireleri mahkemeleri yetkilidir.
 9. Taşınmaza İdarece ihtiyaç duyulması halinde yapılacak sözleşme tek taraflı olarak feshedilir, kiracı idareden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 20.03.2017
 

 

      
 
 
                        
 
 
 
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ