T.C.
SİİRT VALİLİĞİ
 
 
VALİLİK GENEL EMRİ
(2017/1)
4342 Sayılı Mera Kanunu ve 31.07.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mera Yönetmeliği hükümleri uyarınca ihtiyaç fazlası mera, yaylak, kışlak ve otlakların her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera Komisyonunca yürütülmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, mülga Tarımsal üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 30.03.2000 tarih ve 1304 sayılı yazılarında; talep edilmesi halinde İlimizde uygulanan güvenlik önlemlerine uyulması kaydıyla Meraların Göçerlere kiralanabileceği ve sürü sahiplerinin meralardan faydalanabileceği belirtilmiştir.
İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen mera, yaylak ve kışlakların kiralama işlemleri Mera Kanunu 12. ve 22. maddeleri ile Mera Yönetmeliğinin 7. ve 13. maddelerine göre Mera Komisyonu tarafından yapılacaktır. İlimizde bulunan meraların geneli zayıf ve orta sınıf mera olması nedeniyle, İl. ilçe, mahalle ve köylerimizdeki hayvan varlığına ancak yetecek miktarda bulunması nedeniyle, dışarıdan otlatma ve kışlak amacıyla gelecek göçer ve sürü sahiplerine ihaleye çıkarılacak ihtiyaç fazlası mera ve kışlak alanları bulunmamasından dolayı kiralama yapılmayacaktır.2017-2018 sezonunda, doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çevre illerden göçer ve hayvan rahiplerinin ilimize yönlendirilmemesi hususunda hassasiyet gösterilerek gerekli tedbirlerin alınmasını;
İlimizdeki Mera ve Kışlaklara İlişkin Uyulması Gereken Usul ve Esaslar;
  1. İlimiz için Mera, yaylak ve otlaklarda; otlatma periyodu 1 Nisan 2017 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir.
  2. Otlatma mevsimi boyunca İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından çeşitli devriyeler görevlendirilerek, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacaktır. Aynı zamanda bu emirde belirtilen hususların yerine getirilip, getirilmediği kontrol edilecektir.
  3. Dünyada ve Ülkemizde mevcut ve görülmesi muhtemel olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların önüne geçilmesi için, İl dışından gelen sürü sahipleri ve göçerler İlimiz sınırlarından geçişlerini İl ve İlçe Gıda, farım ve Hayvancılık Müdürlükleri kontrolünde yapacaklardır. İl içerisindeki hayvan nakli için Nakil Beyannamesi 'nin bulunması gerekli olup sürü sahipleri, sürülerini İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun belirlediği güzergâhlardan araçla veya yaya olarak geçireceklerdir.
  4. Hayvan sahiplerinin ilimize giriş yapabilecekleri yollar ve güzergâhlar üzerinde, ayrıca mera ve kışlaklarda gerekli denetimler yapılarak, nakledilen veya otlatılan hayvanlara ilişkin gerekli belgelerin olup olmadığının kontrolü İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Yasal mevzuata aykırı olarak hayvan nakleden veya otlatma yapanlar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri. Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
  5. Belediye Başkanlar! ile Muhtarlar, mera ve kışlaklara işgal ve tecavüz olduğu takdirde hemen Bakanlık İl ve İlçe Gıda. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine. İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri de Valilik veya Kaymakamlıklara bildirmekle yükümlüdürler. Belediye Başkanları ve Muhtarlar meraların, kışlakların sınır işaretlerinin korunmasından ve otlatma amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. Belediye Başkanları ve Muhtarlar meralarda uygulanacak her türlü iş, işlem ve projelerde kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.
  6. Mera, yaylak ve kışlaklardan faydalanan şahıslar, otlattıkları mera ve yaylakları sürmek, inşaat yapmak v.b. şekillerde amacı dışında kullanarak tahrip etmeyeceklerdir. Aykırı davrananlar hakkında ilgili kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılacaktır.
  7. Mera, yaylak ve kışlaklar hiçbir şekilde köy muhtarları, belediye başkanları ve diğer şahıslar tarafından kiraya verilmeyecektir. Böyle tutum ve davranışlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
  8. Özel mülkiyete tabii taşınmazların kiraya verilmesi özel izne tabi olmayıp şahıslar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Ancak Devletin Hüküm ve tasarrufunda bulunan Mera ve Yaylak alanları ile kiraya verilemeyen diğer özel mülkiyet alanlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.
Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar ve aykırı davrananlar hakkında yürürlükte bulunan kanun hükümleri ve mevzuatlar gereğince yasal işlemler yapılacaktır.
Bu Valilik| Genel Emri”; görev sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Köy! Muhtarlıkları ile Jandarma Teşkilatı tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
Bu emrin uygulamasının temin ve takibi. Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir.
Bilgi ve gereğini önemle arz / rica ederim.