ÎHALE İLANI
 
 
T.C.
KURTALAN KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İŞİN ADI: SİİRT KURTALAN İLÇESİNE BAĞLI AZIKLI-SAİPBEYLİ ARASI (4,5 KM) VE KURTALAN ÇIKIŞI BEYKENT KÖYÜ ARASI(3,6 KM) KÖY YOLLARI BSK - SANAT YAPILARI YAPIM İŞLERİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE " AÇIK İHALE USULÜ" İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
 
1- İdarenin
a) Adı
:
Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
 
Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Kat:2 KURTALAN
c) Telefon ve faks numarası
:
0 484 411 29 97 (Tel&Faks)
2- İhale konusu vanım isinin
a) Niteliği, türü, miktarı
:
Siirt Kurtalan İlçesine Bağlı Azıklı-Saipbeyli Arası (4,5 Km) Ve Kurtalan Çıkışı Beykent Köyü Arası(3,6 Km) Köy Yollan Bsk - Sanat Yapılan Yapım İşleri
b) Yapılacağı yer
:
Siirt Kurtalan İlçesine Bağlı Azıklı-Saipbeyli Arası (4,5 Km) Ve
Kurtalan Çıkışı Beykent Köyü Arası(3,6 Km) Köy Yollan Bsk - Sanat Yapılan Yapım İsleri
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde ver teslimi yapılarak ise başlanacaktır.
d) İşin süresi
:
Yer Teslimi tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
:
Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) İhale Tarihi ve Saati
:
04.09.2018- Salı günü Saat 14.00' da
c) Dosya Teslim Tarihi ve Saati
 
04.09.2018- Salı günü Saat 14.00'da
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 3. Geıçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk damn yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasma veya Esnaf Odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 5. Ticaret sicil gazetesi,
 1. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 2. -Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. 26506 Sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c),(ç) (d), (e), (f)> (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname veya 4734 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,
 2. îhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
 3. Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,
 4. Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.( Makbuz Karşılığı Birliğin Ziraat Bankası Kurtalan Şubesinde bulunan 38054812-5002 nolu hesabına yatırılacaktır.)
 
 
 1. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş SGK ve vergi borcu olmadığına dair son teklif verme
  tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı veya noter tasdikli sureti
 2. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
  istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif vereceklerdir.
 4. İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
 5. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 6. îhaledeki işler için kısmi teklif verilemez.
 7. Verilen teldiflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 8. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir
 9. Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
  vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 10. lsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
 1. - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 1. tş deneyim belgeleri
 1. İsteklinin, ilk sözleşme tarihine göre, son on yıl yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde
  sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale
  konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer
  işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi teklifleri ekinde sunacaklardır. îş ortaklıklarında, pilot ortağın
  istenen asgari iş deneyim tutarının tamamım, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim
  tutamım % 80’ni sağlaması gerekir. îş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer
  işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere
  göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş
  denetleme belgesidir.
 2. İş Deneyim Belgelerinin güncellenmesinde; 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
  Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin KİK
  değerleme oranlan katsayılar kullanılacaktır.
4.2.3-Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler
 1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’ de
  yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliği yer alan (A) V. Grup: Otoyollar, Devlet il ve Köy yoİlan
  ile Cadde ve Sokak Yapım İşleri
 1. Benzer işe denk sayılacak İnşaat Yüksek Mühendisi ve ya İnşaat Mühendisi bölümleri:
4.4-İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
 1. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
 1. Teknik Personel en az 3 yıl tecrübeli 1 adet inşaat mühendisi ve 1 adet topograf
 2. İstenilen Makine Listesi:
4.4.3.I. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
a) İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayılan belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Araç ve makinelerin isteklilerin kendi malı olması zorunlu olmavm. istekli ldralama volu ile bunlan karşılama hakkına sahiptir. İştirakçiler teklif dosyalarına sadece araç taahhüt belgelerini koyacaklar, ihalesi üzerinde kalan şahıs veya firma sözleşmeden önce noter onaylı kiralama belgelerini veya kendi malı ise araç ruhsatlarının fotokopilerini İdareye ibraz edeceklerdir. Aksi halde ihalesi iptal edilerek, geçici teminatı irat kayıt edilecektir. Aynca işin süresi ve durumuna göre
 
 
Kontrol Mühenc
isinin görüşü doğrultusunda makine sayılan artınlabilir.
 
Adet
MAKİNE ADI
ÖZELLİĞİ
1
Finişer
 
1
Greyder
 
1
Lastik tekerlekli silindir
 
1
Demir Bandajlı silindir
 
1
Toprak silindiri
 
3
Damperli Kamyon
 
1
Arazöz
 
4.5- Yerli İstekli Beyanı (İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.)
 
 
 1. TekIiflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler 04/09/2018 Salı günü saat 14,00’a kadar Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
 2. İhale dokümanı Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten 2.500,00 (İkibinBeşyüzlira)TL bedel ile temin edilebilir. İhale Doküman Bedeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası 38054812-5002 Nolu hesaba yatırabileceklerdir.
 3. Plent iş başmda kurulacak, başka plentlerden getirilecek malzemeler için ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.
4.10- İşin bitimine müteakip yapılacak Hak Edişten Birliğimize gelen ödenek kadar ödeme yapılacak, geri kalan hak ediş bedeli ise 2018 yılında gelecek ödenek ile yapılacaktır. Ayrıca gecikmeden kaynaklı herhangi bir faiz ve ödeme yapılmayacaktır.
 1. Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.îdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 2. Ortak Girişimler ihaleye teklif veremeyeceklerdir.
 
 
27.08.2018 İLAN OLUNUR.
 
 
Diğer Hususlar
 
-Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
-Fiyat farkı ödenmeyecektir.
 
 
 
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ