•     İlçemizde 2022 Sayılı Kanuna Göre Maaş Alan Kişi Sayısı :

01.07.1976 TARİHİNDE KABUL EDİLEN VE 10.07.1976 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI" HAKKINDAKİ 2022 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

(Uygulama Yönetmeliği 20.06.2006 tarih ve 26204 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 

2022 Sayılı Kanuna göre muhtaç olmak koşulu ile, 65 yaşını doldurmuş Yaşlılar ile 18 yaşından büyük Özürlüler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış Özürlü yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. 1550 gösterge rakamının, memur maaşlarına uygulanan katsayı ile çarpımında bulunacak tutarda (01.01.2006 tarihi itibariyle 66,11.-YTL)aylık ortalama geliri bulunanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz. 

Özürlü olması nedeniyle aylık talebinde bulunanlar, Özürlülük oranlarını 18.03.1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik" esaslarına göre alacakları Sağlık Kurulu Raporları ile kanıtlarlar ve bu raporları ayrıca, 2022 sayılı Kanuna göre kurulan Sağlık Kurulunda incelenerek karara bağlanır. 

Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşları, aylık talepleri için üç adet belgelik fotoğrafları ve Nüfus Cüzdanları ile birlikte ikametgahlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

İlgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğü aylık talebinde bulunanlar hakkında, Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükmü doğrultusunda aylık bağlanabilmesi için gerekli belgeleri düzenleyerek Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne göndermektedirler. Söz konusu belgeler Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenerek ilgililere aylık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda nihai karar Emekli Sandığınca verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir. 

Emekli Sandığınca bağlanan bu aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkez Müdürlükleri aracılığı ile hak sahiplerine veya vekil yada vasilerine ödenmektedir. 

Bağlanan aylıklar, hak sahiplerinin

a) Ölümü,

b) Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi ( Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç), 

c) Muhtaçlığın kalkması, 

d) Özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması, 

e) Bir akitle hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bakım altına alınması, 

f) Daimi olmayan sakatlık oranının %40'ın altına düşmesi, 

g) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması, 

h) Özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, özürlünün 18 yaşını tamamlaması yada ölümü, 

Hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir. 

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumları Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler. 

2022 Sayılı Kanuna göre aylık alanlara, aylık ödemelerinde kimlik belgesi yerine geçen Emekli Sandığınca fotoğraflı "Tanıtım Kartı" verilir. 

Bu Kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18.06.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil kart Verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkında Kanun Hükümlerine göre Yeşil Kart verilerek karşılanmaktadır. (18 yaşından küçük özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, bu haktan sadece özürlünün kendisi yararlanır.) 

2022 Sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklarından feragat etmek isteyenler: 

Aylığın kesilme nedenini de belirten Emekli Sandığına hitaben yazacakları dilekçelerini, (dilekçedeki "imza ve beyanın kendilerine ait olduğunun" mahallesi veya köyü muhtarına imza, kaşe ve mühür ile onaylattıktan sonra) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü "Yaşlılar Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı Yukarı Öveçler Mah. 124. sok. no:3 P.K. 06460 Çankaya /ANKARA" adresine göndermeleri gerekmektedir.