DOĞUM : 
a) Bildirim Zorunluluğu ve Süresi: Her doğum olayının, olayın olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur. 

b) Bildirim Yükümlülüğü: Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler. 

c) Bildirim Şekli: Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır. d) Çocuğun adı: Çocuğun adım ana ve babası koyar. Ancak, milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen veya yasaya aykırı ya da kamuoyunu inciten adlar konulamaz. 

ÖLÜM : 
a) Bildirim Zorunluluğu ve Bildirilecek Nüfus Müdürlüğü: Ölüm olaylarının, ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmezse cesedin bulunduğu taşıt araçları içindeki ölümlerde ise ölünün taşıttan çıkarıldığı yer nüfus idaresine bildirilmesi zorunludur. 

Ölüm olayı Hastanede meydana gelmişse ölüm tutanakları burada yetkili kişilerce tanzim edilerek o yer nüfus idaresine, nüfus idaresi de kayıtlı olduğu nüfus idaresine göndermekle yükümlüdür. 

Ölüm olayı evde (şehirde) meydana gelmişse en yakın Sağlık Ocağı Tabipliğince ölüm tutanakları tanzim edilerek nüfus idaresine bildirilir. Ölüm olayı Köy de meydana gelmişse, Köy Muhtarı tutanakları tanzim ederek nüfus idaresine bildirmekle zorunludur. 

b) Ölümün Nüfus İdarelerine Bildirilmesinde Süre ve Usul: Ölüm olaylarının bildirilmesi, yetkili makam ve görevlilerce örneğine uygun olarak düzenlenmiş ölüm tutanaklarının, ölüm veya ölüm haberinin alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili nüfus idaresine verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. Ölüm tutanaklarına ölenin nüfus cüzdanı da eklenir. 

CENAZE ve DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGE ve İŞLEMLER LİSTESİ 
Belediye doktoru tarafından Ölüm Raporu verildi ise, ölen vatandaşın Nüfus Cüzdanı Adli ölüm vakalarında, savcılık ve adli tabipten gelen defin ruhsatı (Ölüm Raporu) Vatandaş tedavi aşamasında öldü ise, hastane belgeleri ve defin ruhsatı gerekmektedir. 

NÜFUS CÜZDANLARI : 
a) Nüfus Cüzdanı Alma Yükümlülüğü: Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk Vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, ikamet ettiği yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi ve 1 adet fotoğraf ile birlikte nüfus idaresine baş vurulur. Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması, ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir. Nüfus cüzdanları imza karşılığında, reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir. 

AİLE CÜZDANLARI 
Aile Cüzdanı Alma Yükümlülüğü: Evlenen her çifte evlenmenin yapıldığı sırada Evlendirme Memurluğu tarafından yada önceden evlenenler ile aile cüzdanını kayıp eden veya yenilemek isteyenlere Nüfus Müdürlüğü tarafından bir aile cüzdanı verilir.Aile Cüzdanı kayıp edenler veya değiştirmek isteyenler kendisi ve eşinin fotoğrafının yapıştırıldığı Aile Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme belgesini ikamet ettiği yer muhtarlığına tanzim ettirerek, kendisi ve eşine ait ikişer adet fotoğraf ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek aile cüzdanı alabilirler.Evlenen kişiler kendileri ve çocuklarının kişisel ve medeni hallerinde meydana gelen değişiklikleri, yeni doğumları ve ölümleri bu cüzdanlara işletmekle yükümlüdürler. 

EVLENME
Bildirim yükümlülüğü ve süresi:
 Evlenmeye karar veren kişiler bulundukları yer itibari ile (Köy Muhtarlıklarına veya Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğuna) birlikte müracaat ederek evlilik işlemlerini başlatırlar. 

Müracaatta İstenilen Belgeler: 
1- Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin nüfus cüzdanlarının aslı. 
2- 6 şar adet fotoğraf. 
3- Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları. 
4- Nüfus Müdürlüğünden çıkartılacak nüfus kayıt örnekleri. 

Evlendirme Memurları akit tarihinden itibaren bir ay içerisinde evlenme evraklarını o yer nüfus idaresine bildirmekle yükümlüdür. 

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR? Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler. 

II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ? Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) Hısımlık bağı olanlar evlenemez. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. 

(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler. 

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR? Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. 

Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR? 
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği : Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kaydı örneği evlendirme memurluğuna verilir. 

Evlenme Beyannamesi : Evrak belediye evlendirme biriminden alınır. Dört örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir. Dörder Adet 

Vesikalık Fotoğraf : Verilecek dörder adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir. 

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu : Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir. 

Evlenme Ehliyet Belgesi : Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinde kuşkuya kapılırsa ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden "evlenme ehliyet belgesi" isteyebilir. Rıza Belgesi :16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda; 

a.) Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır. 

b.) Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. 

c.) Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir. 

V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR? 
(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 

VI. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR? Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir. 

VII. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR? 
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir. 

VIII. EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILABİLİR? 
Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.